top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN​

De Zeeparel Jewellery

Ringlaan-Noord 20

8420 De Haan (België)

www.dezeepareljewellery.com

de.zeeparel.jewellery@gmail.com

BTW-nummer: BE0677884993

 

Artikel 1: ALGEMENE BEPALINGEN

De algemene verkoopsvoorwaarden bepalen de contractuele rechten en plichten van alle gebruikers en bezoekers (hierna genoemd ‘Gebruiker’ of ‘U’) van de website WWW.DEZEEPARELJEWELLERY.COM (hiernagenoemd ’site’) en de eigenaar van die website zijnde De Zeeparel Jewellery, met als uniek bedrijfsnummer BE0677884993. De huidige algemene voorwaarden beheren elke verkoop van producten uitgevoerd op de site, vervangen elke voorafgaande voorwaarden en zijn de enige toepasbaar, rekening houdend met andere wettelijke bepalingen van toepassing. De Gebruiker erkent dat de relaties met De Zeeparel Jewellery exclusief beheerst worden door deze algemene voorwaarden, met uitzondering van alle voorwaarden die voorafgaand beschikbaar zijn op de site. De Zeeparel Jewellery behoudt het recht om van tijd tot tijd de algemene verkoopsvoorwaarden aan te passen. De algemene verkoopsvoorwaarden die van toepassing zijn, zijn de gepubliceerde voorwaarden op de datum van de aankoop op de site. Elke bestelling van een product dat wordt aangeboden op de site, zijnde een bestelling, veronderstelt de voorafgaande raadpleging en de uitdrukkelijke aanvaarding door de gebruiker van de algemene voorwaarden, zonder dat er aan deze aanvaarding evenwel een voorwaarde verbonden wordt van een schriftelijke handtekening. 

 

Artikel 2: PRIJS

Alle vermelde verkoopprijzen en de leveringskosten worden bepaald doorheen het aankoopproces en gecommuniceerd aan de gebruiker. De uiteindelijke totale kostprijs is in € en op het einde van het aankoopproces expliciet en duidelijk vermeld, vooraleer de gebruiker zijn aankoop definitief valideert. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals ze schriftelijk worden omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. De Zeeparel Jewellery behoudt het recht om bepaalde prijzen, inclusief de leveringskosten, op elk ogenblik te wijzigen wat ook de rede moge zijn, doch er is een engagement om de gepubliceerde prijzen op het ogenblik van de aankoop door de gebruiker effectief toe te passen. 

 

Artikel 3: AANBOD

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in België en Nederland. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal privaat gebruik. Ondanks het feit dat de site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet actueel is. Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maat, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met onze klantendienst via de.zeeparel.jewellery@gmail.com. De Zeeparel Jewellery is wat betreft de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door de De zeeparel jewellery. De Zeeparel Jewellery is gerechtigd om - zonder opgave van redenen - bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering. 

 

Artikel 4: ONLINE AANKOPEN

De klant heeft de mogelijkheid om een aantal artikelen uit het DE ZEEPAREL JEWELLERY assortiment online aan te kopen. De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een e-mail ter bevestiging ontvangt van de.zeeparel.jewellery@gmail.com. De artikelen worden op een door de klant aangegeven adres geleverd. De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen: Visa, Mastercard, Bancontact, Maestro, IDEAL of overschrijving op aanvraag.

 

Artikel 5: EIGENDOMSVOORBEHOUD

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van De Zeeparel Jewellery. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van De Zeeparel Jewellery te wijzen, bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet-geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen. 

 

Artikel 6: SANCTIES VOOR NIET-BETALING

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover De Zeeparel Jewellery beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een interest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt De Zeeparel Jewellery zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen. 

 

Artikel 7: KLACHTEN

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk  binnen 3 dagen worden gemeld, op straf van verval van elk recht, aan de klantendienst de.zeeparel.jewellery@gmail.com

 

Artikel 8: GARANTIE

Elk artikel is onderworpen aan een garantie van 3 maanden vanaf de datum van aankoop. Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant de factuur of bestelbevestiging kunnen voorleggen. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant op door hem aangeduid adres afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de klantendienst op de.zeeparel.jewellery@gmail.com, waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan De Zeeparel Jewellery.

De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, verkleuring van metalen of normale slijtage. Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen. Om verkleuring en beschadigingen tegen te gaan, zorg je het beste voor dat de juwelen niet in contact komen met water, wasmiddel,  ze uitdoet voor het slapengaan, parfums vermijdt en de juwelen altijd goed bewaard. De garantie is niet overdraagbaar.

Bij sale artikelen is er geen garantie.

Artikel 9: OMRUILING

De klant heeft de mogelijkheid om de artikels (behalve sale artikelen) om te ruilen binnen een periode van 3 dagen vanaf de datum dat het artikel geleverd is. Nadien vervalt elk recht op omruiling. De omruiling van een artikel wordt na beslissing teruggestort of overgezet naar een tegoedbon.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden kunnen worden teruggenomen. Zullen in geen geval worden teruggenomen: 

• gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen. 

• artikelen die gedragen werden

Bij sale artikelen is er geen omruiling of annulering.

Artikel 12: WWW.DEZEEPARELJEWELLERY.COM KLANTENDIENST

De klantendienst van De Zeeparel Jewellery is bereikbaar via e-mail op de.zeeparel.jewellery@gmail.com

 

Artikel 13: VERZENDKOSTEN EN -TERMIJN

Leveringen in België zullen gemiddeld 3 tot 7 werkdagen duren of langer.

Leveringen in Nederland zullen gemiddeld 3 tot 7 werkdagen duren of langer.

De Zeeparel Jewellery gebruikt vaste verzendingstarieven: 

- De verzendkosten is 6,95 € voor bestellingen in België.

- De verzendkosten is 11,80 € voor bestellingen in Nederland.

 

Artikel 14: WIJZIGING VOORWAARDEN

De Zeeparel Jewellery kan de algemene voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe voorwaarden.

 

Arikel 15: PERSOONSGEGEVENS & PRIVACY

Door te bestellen op de internet site van De Zeeparel Jewellery, staat de koper uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen. De Zeeparel Jewellery zal de gegevens niet overmaken aan derden. De Koper heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering. 

 

Deze website is eigendom van:

De Zeeparel Jewellery
Ringlaan-Noord 20

8420 De Haan
BTW nummer: BE0677884993

De gegevens die u De Zeeparel Jewellery verstrekt zijn louter voor intern gebruik en worden niet aan derden doorgegeven, verhuurd of verkocht. U hebt het recht op inzage en verbetering van uw gegevens. 

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens enkel voor administratie, nieuwsbrieven en het verzenden van uw bestelling.

Voor de nieuwsbrief kan u ook altijd uitschrijven via de.zeeparel.jewellery.com

Artikel 16: COPYRIGHT FOTO'S DE ZEEPAREL JEWELLERY

De foto's op de website www.dezeepareljewellery.com zijn auteursrecht van De Zeeparel Jewellery en mogen niet door derden voor andere doeleinden gebruikt worden.

Artikel 17: BEWIJS

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-up als bewijsvoering kunnen dienen. 

 

Artikel 18: TOEPASSELIJK RECHT

Alle overeenkomsten afgesloten met de verkoper worden beheerst door het Belgisch recht. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd.

bottom of page