ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN:

www.dezeepareljewellery.com

BTW-nummer: BE0677884993

de.zeeparel.jewellery@gmail.com

 

Artikel 1: ALGEMENE BEPALINGEN

De algemene verkoopsvoorwaarden bepalen de contractuele rechten en plichten van alle gebruikers en bezoekers (hierna genoemd ‘Gebruiker’ of ‘U’) van de website WWW.DEZEEPARELJEWELLERY.COM (hiernagenoemd ’site’) en de eigenaar van die website zijnde De Zeeparel Jewellery, met als uniek bedrijfsnummer BE0677884993. De huidige algemene voorwaarden beheren elke verkoop van producten uitgevoerd op de site, vervangen elke voorafgaande voorwaarden en zijn de enige toepasbaar, rekening houdend met andere wettelijke bepalingen van toepassing. De Gebruiker erkent dat de relaties met De Zeeparel Jewellery exclusief beheerst worden door deze algemene voorwaarden, met uitzondering van alle voorwaarden die voorafgaand beschikbaar zijn op de site. De Zeeparel Jewellery behoudt het recht om van tijd tot tijd de algemene verkoopsvoorwaarden aan te passen. De algemene verkoopsvoorwaarden die van toepassing zijn, zijn de gepubliceerde voorwaarden op de datum van de aankoop op de site. Elke bestelling van een product dat wordt aangeboden op de site, zijnde een bestelling, veronderstelt de voorafgaande raadpleging en de uitdrukkelijke aanvaarding door de gebruiker van de algemene voorwaarden, zonder dat er aan deze aanvaarding evenwel een voorwaarde verbonden wordt van een schriftelijke handtekening. 

 

Artikel 2: PRIJS

Alle vermelde verkoopprijzen op de site zijn steeds inclusief BTW, taksen en leveringskosten. De leveringskosten worden bepaald doorheen het aankoopproces en gecommuniceerd aan de gebruiker. De uiteindelijke totale kostprijs is in € en op het einde van het aankoopproces expliciet en duidelijk vermeld, vooraleer de gebruiker zijn aankoop definitief valideert. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals ze schriftelijk worden omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. De Zeeparel Jewellery behoudt het recht om bepaalde prijzen, inclusief de leveringskosten, op elk ogenblik te wijzigen wat ook de rede moge zijn, doch er is een engagement om de gepubliceerde prijzen op het ogenblik van de aankoop door de gebruiker effectief toe te passen. 

 

Artikel 3: AANBOD

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in België en Nederland. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal privaat gebruik. Ondanks het feit dat de site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet actueel is. Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maat, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met onze klantendienst via de.zeeparel.jewellery@gmail.com. De Zeeparel Jewellery is wat betreft de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. De Zeeparel Jewellery is in geen geval aansprakelijk in geval van materiële fouten, zet-of drukfouten. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door de De zeeparel jewellery. De Zeeparel Jewellery is gerechtigd om - zonder opgave van redenen - bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering. 

 

Artikel 4: ONLINE AANKOPEN

De klant heeft de mogelijkheid om een aantal artikelen uit het DE ZEEPAREL JEWELLERY assortiment online aan te kopen. De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een e-mail ter bevestiging ontvangt van de.zeeparel.jewellery@gmail.com. De artikelen worden op een door de klant aangegeven adres geleverd. De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen: Paypal of overschrijving.

 

Artikel 5: EIGENDOMSVOORBEHOUD

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van De Zeeparel Jewellery. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van De Zeeparel Jewellery te wijzen, bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet-geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen. 

 

Artikel 6: SANCTIES VOOR NIET-BETALING

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover De Zeeparel Jewellery beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een interest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt De Zeeparel Jewellery zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen. 

 

Artikel 7: KLACHTEN

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk  binnen 3 dagen worden gemeld, op straf van verval van elk recht, aan de klantendienst de.zeeparel.jewellery@gmail.com

 

Artikel 8: GARANTIE

Wettelijke garantie (enkel voor consumenten). Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.AlgemeenOm een beroep te doen op de garantie, moet de klant de factuur kunnen voorleggen. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant op door hem aangeduid adres afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de klantendienst op de.zeeparel.jewellery@gmail.com, waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan De Zeeparel Jewellery. Hij heeft de mogelijkheid om de artikels om te ruilen of te laten herstellen. De herstelling van een artikel geeft geen recht tot terugbetaling. Elk gebrek dient binnen 1 maand na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op gratis herstelling of vervanging. De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud of normale slijtage. Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen. De garantie is niet overdraagbaar. 

 

Artikel 9: VERZAKINGSTERMIJN

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die artikelen op de site aankopen: DE CONSUMENT HEEFT HET RECHT AAN DE ZEEPAREL JEWELLERY MEE TE DELEN DAT HIJ AFZIET VAN DE AANKOOP, ZONDER BETALING VAN EEN BOETE EN ZONDER OPGAVE VAN MOTIEF BINNEN DE 14 DAGEN VANAF DE DAG DIE VOLGT OP DE LEVERING VAN HET PRODUCT. Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering de goederen op hun kosten terug bezorgen aan De Zeeparel Jewellery.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, met een etiket en de factuur kunnen worden teruggenomen. Zullen in geen geval worden teruggenomen: 

• gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen. 

• artikelen die gedragen werden

 

Artikel 10: AANTASTING GELDIGHEID - NIET-VERZAKING

Indien onverschillig welke bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettelijkheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door De Zeeparel Jewellery om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. 

 

Artikel 11: WWW.DEZEEPARELJEWELLERY.COM KLANTENDIENST

De klantendienst van De Zeeparel Jewellery is bereikbaar via e-mail op de.zeeparel.jewellery@gmail.com

 

Artikel 12: VERZENDKOSTEN EN -TERMIJN

Leveringen in België zullen gemiddeld 1 tot 3 werkdagen duren of langer.

Leveringen in Nederland zullen gemiddeld 1 tot 5 werkdagen duren of langer.

De Zeeparel Jewellery gebruikt vaste verzendingstarieven: 

- De verzendkosten zijn tussen 3,95 € en 4,95 € voor bestellingen in België.

- De verzendkosten zijn tussen 9,80 € en 13,80 € voor bestellingen in Nederland.

 

Artikel 13: WIJZIGING VOORWAARDEN

Deze voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van De Zeeparel Jewellery. In geval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige voorwaarden.

De Zeeparel Jewellery kan deze voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe voorwaarden.

 

Arikel 14: PERSOONSGEGEVENS

Door te bestellen op de internet site van De Zeeparel Jewellery, staat de koper uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. De verwerking voor marketingdoeleinden en de geïndividualiseerde reclame gebeurt enkel indien de klant zich hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard tijdens het orderproces. De Zeeparel Jewellery zal de gegevens niet overmaken aan derden. De Koper heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering. De Koper heeft ten allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden.

 

Artikel 15: BEWIJS

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-up als bewijsvoering kunnen dienen. 

 

Artikel 16: TOEPASSELIJK RECHT

Alle overeenkomsten afgesloten met de verkoper worden beheerst door het Belgisch recht. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd.